TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN

2.241.004

Hồ sơ

2.079.279 Hồ sơ
92.8%
Hồ sơ giải quyết đúng hạn

Hồ sơ đã giải quyết
Tra cứu hồ sơ bằng tin nhắn SMS
TTHC < Khoảng cách > < Số hồ sơ > gửi 8188
Tra cứu