TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN

2.038.208

Hồ sơ

1.876.863 Hồ sơ
92.1%
Hồ sơ giải quyết đúng hạn

Hồ sơ đã giải quyết
Tra cứu hồ sơ bằng tin nhắn SMS
TTHC < Khoảng cách > < Số hồ sơ > gửi 8188
Tra cứu