TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN

2.736.621

Hồ sơ

2.571.692 Hồ sơ
94.0%
Hồ sơ giải quyết đúng hạn

Hồ sơ đã giải quyết
Tra cứu hồ sơ bằng tin nhắn SMS
TTHC < Khoảng cách > < Số hồ sơ > gửi 8188
Tra cứu