CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2203 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
16 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí
17 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí
18 Quy trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh công trình điện lực Dầu khí
19 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh công trình điện lực Dầu khí
20 Chấp thuận các tài liệu an toàn Dầu khí
21 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí Dầu khí
22 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho từ 5.000m3 trở lên Dầu khí
23 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho từ 5.000m3 trở lên Dầu khí
24 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ 5.000m3 trở lên Dầu khí
25 Chấp thuận để lại công trình dầu khí Dầu khí
26 Chấp thuận hoãn thu dọn công trình dầu khí Dầu khí
27 Chấp thuận điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thu dọn công trình dầu khí đã được phê duyệt trong trường hợp đặc biệt Dầu khí
28 Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình dầu khí Dầu khí
29 Quy trình chấp thuận địa điểm đề xuất xây dựng công trình xăng dựng Dầu khí
30 Lập và phê duyệt báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí Dầu khí