Giới thiệu

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội là hệ thống giao dịch điện tử các thủ tục hành chính giữa công dân/doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước

Showcase

Công dân và doanh nghiệp có thể vào truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.hanoi.gov.vn/ để khai báo trực tuyến các thủ tục hành chính như: đăng ksy khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn,...