Tìm kiếm
Tìm kiếm

Tìm kiếm

STT Tên thủ tục Thời gian xử lý Mức độ Phí, Lệ phí
(VNĐ)
Hướng dẫn Nộp hồ sơ
Gia đình
Giáo dục mầm non
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Môi trường
Phòng, chống tệ nạn xã hội
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Thể dục thể thao
Trẻ em
Đường thủy nội địa