Tìm kiếm
Tìm kiếm

Tìm kiếm

STT Tên thủ tục Thời gian xử lý Mức độ Phí, Lệ phí
(VNĐ)
Hướng dẫn Nộp hồ sơ
Bảo trợ xã hội
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Người có công
Nuôi con nuôi
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thi Đua - Khen Thưởng
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Thư viện
Tài nguyên nước
Văn hóa cơ sở