Bước 1
Từ Trang Chủ, Công dân nhập Mã số hồ sơ cần tra cứu.
Bước 1
Bước 2
Công dân nhập Mã xác nhận rồi nhấn nút Tra cứu
Bước 2
Bước 3
Nhấn chuột vào tên Thủ tục hoặc Số biên nhận để xem chi tiết Quá trình xử lý hồ sơ.
Bước 3